Tự động hóa quy trình bằng robot trong cơ quan quản lý nhà nước

You are here:
Estimated reading time: 1 min

▶️ Tên tiếng việt: Tự động hóa quy trình bằng robot trong cơ quan quản lý nhà nước

▶️ Tên tiếng anh: Robotic Process Automation in Public Administrations

✍️ Tác giả: Constantin Houy, Maarten Hamberg, Peter Fettke

📄 Được đăng lần đầu tiên tại: Robotic Process Automation in Public Administrations, tr 13 (Robotic Process Automation in Public Administrations, p. 13)

📍 Tóm tắt:

Hầu hết các hoạt động hiện nay phát triển theo hướng hiện đại hóa dựa trên số hóa các quy trình, các hoạt động hành chính cũng không ngoại lệ. Việc sử dụng và tích hợp Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) vào quy trình hành chính công mang lại nhiều cải thiện đáng kể. RPA giúp giảm thiểu chi phí quy trình và hỗ trợ cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân.

Bài báo này trình bày và nghiên cứu khái niệm RPA, thảo luận về tiềm năng và thách thức cụ thể của RPA trong lĩnh vực hành chính công. Hơn nữa, nó cung cấp một ví dụ ứng dụng của RPA nhận thức để trích xuất và xử lý dữ liệu tự động trong kịch bản đánh giá thuế thương mại bằng cách sử dụng mạng thần kinh tích chấp (CNN). Dựa trên những kết quả nghiên cứu, có thể kết luận rằng, RPA có tiềm năng đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả của các quy trình hành chính và hiện đại hóa hành chính nói chung.

🔗 Chi tiết nghiên cứu: Xem tại đây!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19