Tự động hóa quy trình bằng robot tại Xchanging

You are here:
Estimated reading time: 1 min

▶️ Tên tiếng việt: Tự động hóa quy trình bằng robot tại Xchanging

▶️ Tên tiếng anh: Robotic Process Automation at Xchanging

✍️ Tên tác giả: Leslie Willcocks, Mary Lacity and Andrew Craig

📄 Được đăng lần đầu tiên tại: Paper 15/03 Robotic Process Automation at Xchanging, tr 26, năm 2015 (Paper 15/03 Robotic Process Automation at Xchanging, p. 26, 2015)

📍 Tóm tắt:

Bài báo này tập trung vào cách RPA được áp dụng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Xchanged. Đó chính là cơ sở để áp dụng RPA rộng rãi hơn cho toàn bộ lĩnh vực của công ty. Đồng thời bài báo này có tám bài học chi tiết cho những người sắp bắt tay hoặc đã thực hiện tự động hóa. Do đó, chúng tôi cung cấp một số kinh nghiệm thành công mà chúng tôi tin rằng trên thực tế có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực.

Nhưng quan trọng hơn, bài báo còn giúp chúng ta hiểu được, đối với công nghệ tự động hóa, chúng ta cần có một cái nhìn bao quát hơn, rộng hơn. Nó có nghĩa là, khi hiểu rộng hơn, ở nhiều khía cạnh khác nhau, chúng không chỉ đơn thuần là người máy. Nếu chúng ta nhìn vào số hóa, tính di động và tất cả các bộ phận chuyển động vào lúc này thì RPA chỉ là một phần. Chúng ta cần xem xét chiến lược công nghệ tổng thể của công ty, mục tiêu đạt được và quá trình để đạt được nó.

🔗 Chi tiết nghiên cứu: Xem tại đây!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 37