Làm thế nào để lựa chọn giữa Tự động hóa quy trình bằng robot và Tự động hóa hệ thống back-end?

You are here:
Estimated reading time: 1 min

▶️ Tên tiếng việt: Làm thế nào để lựa chọn giữa Tự động hóa quy trình bằng robot và Tự động hóa hệ thống back-end?

▶️ Tên tiếng anh: How to Choose between Robotic Process Automation and Back-end System Automation?

✍️ Tên tác giả:

Esko Penttinen, Aalto University

Henje Kasslin, Aalto University

Aleksandre Asatiani, Aston University

📄 Được đăng lần đầu tiên tại: Research Papers (trang 66) tại https://aisel.aisnet.org/ecis2018_rp/66 (

Research Papers, p. 66, doi: https://aisel.aisnet.org/ecis2018_rp/66)

📍 Tóm tắt:

Gần đây, xuất hiện hai loại đổi mới chính hỗ trợ ngành CNTT, đó chính là CNTT hạng nhẹ và CNTT hạng nặng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) là CNTT hạng nhẹ và tự động hóa hệ thống back-end truyền thống là CNTT hạng nặng. Đồng thời, chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu một trường hợp thực tế; đó chính là công ty Telco trong việc đưa ra lựa chọn một trong hai cách trên để thực hiện tự động hóa cho công ty. Dựa trên một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện tại Telco kiểm tra hai dự án tự động hóa, chúng tôi phát hiện ra vai trò của tính ổn định trong tính năng hai chiều đối với sự lựa chọn. CNTT hạng nặng được ưu tiên sử dụng khi công ty có hệ thống kiến trúc ổn định. Trong khi đó, CNTT hạng nhẹ, hoạt động dựa trên sự trình bày theo lớp, điều đó yêu cầu giao diện hệ thống ổn định.

🔗 Chi tiết nghiên cứu: xem tại đây!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 28